Slide background

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020

Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”


Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie autorskiej technologii przekształcania specyficznych, uciążliwych odpadów z sektora gospodarki komunalnej w materiał budowlany. Innowacyjność technologii polega na zintegrowaniu przeróbki odpadów, powstających w podsystemie gospodarki komunalnej jakim jest holding komunalny lub przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Opracowano sekwencję procesów jednoczesnej przeróbki trzech grup osadów powstających w trakcie eksploatacji infrastruktury miejskiej: osadów ze stacji uzdatniania wody, ściekowych oraz dennych, pochodzących z bieżącego utrzymania koryta rzeki (odbiornika oczyszczonych ścieków). Rdzeniem procesu jest zmodyfikowane stabilizowanie beztlenowe tych trzech grup odpadowych, z synergicznym odzyskiem gazu biogazu (poprawa bilansu energetycznego miasta). Nowatorski charakter projektu przejawia się, w nie stosowanym do tej pory na większą skalę, procesie wspólnej fermentacji osadów ściekowych i po uzdatnianiu wody, a także osadów dennych - a w następstwie tego procesu – produkcja materiału budowlanego. Osad o obniżonej zawartości związków organicznych będzie poddawany autotermicznemu spalaniu w kontrolowanych warunkach w piecu fluidalnym, produktem finalnym będzie popiół, wykorzystywany jako wartościowy składnik kompozytów cementowych, stosowanych do budowy infrastruktury drogowej. W wyniku zastosowania proponowanej technologii przedsiębiorstwo (holding) ją stosujący uzyska: wzrost produkcji biogazu, odzysk ciepła oraz uzyskanie komponentów do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych. Opracowana technologia jest jednym z pierwszych, praktycznych rozwiązań bezodpadowej oczyszczalni ścieków wpisującej się w koncepcję „Smart cities”.


Dofinansowanie projektu z UE: 2 419 121,25 PLN

Termin realizacji: 2018 - 2020