Slide background

pk logoPolitechnika Krakowska jest akademicką uczelnią publiczną, funkcjonującą w oparciu o zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Politechniki Krakowskiej. W strukturze PK funkcjonuje 7 wydziałów (Wydział Architektury; Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki; Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej; Wydział Inżynierii Lądowej; Wydział Inżynierii Środowiska; Wydział Mechaniczny), na których prowadzonych jest 25 kierunków studiów.

Obecnie w Politechnice Krakowskiej zatrudnionych jest 1226 nauczycieli akademickich. W Uczelni kształci się około 18000 studentów i 282 doktorantów.

Wydział Inżynierii Lądowej powstał w roku 1945 jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Politechniki Krakowskiej. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 3 dyscyplinach: budownictwo, transport i mechanika oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 2 dyscyplinach: budownictwo i mechanika. Wydział ma także uprawnienia do występowania o tytuł profesora nauk technicznych w dyscyplinach budownictwo i mechanika.


Prowadzenie wysokiej jakości kształcenia zapewnia liczna wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych zaopatrzonych w multimedialne pomoce dydaktyczne, w pracowniach komputerowych dysponujących profesjonalnymi programami do obliczeń inżynierskich oraz w nowoczesnych laboratoriach dydaktycznych umożliwiających poszerzenie wiedzy teoretycznej o praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich.

Rozwinięte zaplecze naukowe i prowadzone z jego wykorzystaniem prace badawcze sprawiają, że Wydział jest cenionym partnerem we współpracy z przedsiębiorstwami. Oferta Wydziału obejmuje usługi eksperckie z zakresu budownictwa i transportu, prowadzenie badań w akredytowanych laboratoriach, wdrażanie nowoczesnych technologii. Współpraca naukowo-badawcza z otoczeniem gospodarczym ma priorytetowe znaczenie w pozyskiwaniu informacji na temat problemów praktycznych pojawiających się w nowoczesnym budownictwie, transporcie i gospodarce przestrzennej. Dzięki tej współpracy interesariusze zewnętrzni, skupieni m.in. w Radzie Przedsiębiorców mają istotny wpływ na koncepcję kształcenia. (opracowano na podstawie: www.pk.edu.pl)


 wodociagi logo